Kód predmetu:
N421F4_4B
Názov predmetu:
Fyzikálna chémia II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:

Elektrochémia: vodivosť roztokov elektrolytov, termodynamické vlastnosti iónov v roztoku, rovnováhy v roztokoch elektrolytov, elektrochemické články, polarizácia elektród
Chemická kinetika: rýchlosť chemickej reakcie, kinetika elementárnych, jednoduchých a zložených reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie, katalýza
Koloidná chémia: koloidný stav a typy koloidných sústav, povrchová energia a zmáčanie, kapilarita, adsorpcia a adsorpčné izotermy

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS