Kód predmetu:
N421F4_4B
Názov predmetu:
Fyzikálna chémia II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy elektrochémie. Vie charakterizovať roztoky elektrolytov, opísať deje a rovnováhy v nich prebiehajúce a pozná elektrochemické články, základné typy elektród používaných v laboratóriu a technickej praxi. Študent rozumie základom chemickej kinetiky, vie sformulovať rýchlostné rovnice, opísať kinetiku bežných typov reakcií. Dokáže riešiť jednoduché reakčné mechanizmy. Pozná princípy katalýzy, vrátane enzýmovej. Získa základné poznatky z ďalších oblastí fyzikálnej chémie: koloidnej chémie a fyzikálnej chémie povrchov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:

Elektrochémia: vodivosť roztokov elektrolytov, termodynamické vlastnosti iónov v roztoku, rovnováhy v roztokoch elektrolytov, elektrochemické články, polarizácia elektród
Chemická kinetika: rýchlosť chemickej reakcie, kinetika elementárnych, jednoduchých a zložených reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie, katalýza
Koloidná chémia: koloidný stav a typy koloidných sústav, povrchová energia a zmáčanie, kapilarita, adsorpcia a adsorpčné izotermy

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.
  • BISKUPIČ, S. Fyzikálna chémia II. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-1033-4.
  • BISKUPIČ, S. – KOVAŘÍK, P. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie II. Bratislava: Stu v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-0852-6.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • LISÝ, M. – VALKO, L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie. Bratislava : Alfa, 1979. 813 s.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Fyzikálna chémia II sa člení na prednášky a seminárne cvičenia. Prednášky sú zamerané na vysvetlenie a objasnenie teoretických základov a seminárne cvičenia sa orientujú na riešenie príkladov a úloh. Seminárne cvičenia priamo nadväzujú na učivo prebrané na prednáškach. Priama výučba: prednášky 26 h seminárne cvičenia 26 h písomný test a skúška s integrovanými príkladmi 4 h Nepriama výučba: príprava na prednášky a seminárne cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) 10 h vypracovanie úloh na samostatnú prácu 12 h príprava na skúšku 30 h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet Fyzikálna chémia II je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skúška je písomná a skladá sa z dvoch častí, testu a teoretickej časti s integrovanými príkladmi. Na úspešné hodnotenie skúšky musí študent získať z každej časti min. 56 %., t. j. z testu (max. 20 bodov), z teoretickej časti (max. 60 bodov) a integrovaných príkladov (max. 20 bodov). Ak študent splnil podmienky priebežného hodnotenia a zároveň získal aspoň 75 % a viac z písomných prác počas semestra, nerieši integrované príklady a ku skúške sa mu započíta alikvótna časť bodov získaných počas semestra (max. 20).
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS