Kód predmetu:
N421F4_4B
Názov predmetu:
Fyzikálna chémia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Fyzikálna chémia II je ukončený skúškou. Podmienkou účasti na skúške je vypracovanie všetkých predpísaných úloh počas semestra, plná účasť na seminárnych cvičeniach a úspešne vypracovanie písomných prác na seminárnych cvičeniach v minimálnom rozsahu 50 %. Skúška je písomná a skladá sa z dvoch častí, testu a teoretickej časti s integrovanými príkladmi. Ak študent počas semestra úspešne vypracoval písomné práce aspoň na 75 % a viac, nerieši integrované príklady v teoretickej časti skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy elektrochémie. Vie charakterizovať roztoky elektrolytov, opísať deje a rovnováhy v nich prebiehajúce a pozná elektrochemické články, základné typy elektród používaných v laboratóriu a technickej praxi. Študent rozumie základom chemickej kinetiky, vie sformulovať rýchlostné rovnice, opísať kinetiku bežných typov reakcií. Dokáže riešiť jednoduché reakčné mechanizmy. Pozná princípy katalýzy, vrátane enzýmovej. Získa základné poznatky z ďalších oblastí fyzikálnej chémie: koloidnej chémie a fyzikálnej chémie povrchov.
Stručná osnova predmetu:

Elektrochémia: vodivosť roztokov elektrolytov, termodynamické vlastnosti iónov v roztoku, rovnováhy v roztokoch elektrolytov, elektrochemické články, polarizácia elektród
Chemická kinetika: rýchlosť chemickej reakcie, kinetika elementárnych, jednoduchých a zložených reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie, katalýza
Koloidná chémia: koloidný stav a typy koloidných sústav, povrchová energia a zmáčanie, kapilarita, adsorpcia a adsorpčné izotermy

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.
  • BISKUPIČ, S. Fyzikálna chémia II. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-1033-4.
  • BISKUPIČ, S. – KOVAŘÍK, P. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie II. Bratislava: Stu v Bratislave, 1998. 334 s. ISBN 80-227-0852-6.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • LISÝ, M. – VALKO, L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie. Bratislava : Alfa, 1979. 813 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
657

A 15.7 %

B 23.0 %

C 31.5 %

D 18.0 %

E 7.2 %

FX 4.6 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie fyzikálnej chémie

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS