Kód predmetu:
N422L0_4B
Názov predmetu:
Linux -- základná automatizácia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov tvorby a používania skriptov v unixovom prostredí. Vie navrhnúť a vytvoriť jednoduché obslužné skripty v príkazovom shellovskom interpreteri bash. Má vedomosti o princípoch fungovania unixových programov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
  • SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.
  • ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
  • COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
  • TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
  • JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bachelor thesis. STU, 2013.
  • GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
  • WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Cvičenia sú v počítačových učebniach. Počas semestra sa riešia čiastkové úlohy. Na záver študent odprezentuje vlastný skript zhrňujúci prebrané učivo.
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca so skúškou
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS