Kód predmetu:
N422Z4_4B
Názov predmetu:
Základy programovania v jazyku C
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné testy na cvičeniach, zápočtová písomka
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s jazykom C, naučí sa používať cykly, podmienky, riadiace inštrukcie, získa poznatky o algoritmizácii a o práci s poliami, súbormi a funkciami.
Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika jazyka C, spôsob spracovania programu a základné pojmy jazyka C (dotácia 0/6)
 
a. Syntax a sémantika jazyka C
b. Zdrojový kód, hlavičkový súbor, štábna kultúra programu
c. Dátové typy, konštanty a premenné, operátory, vstup a výstup programu

2. Riadiace štruktúry jazyka C a práca s podmienkami a cyklami (dotácia 0/6)
 
a. Vetvenie programu a podmienky
b. Cykly a práca s nimi
c. Použitie a význam iných riadiacich štruktúr

3. Základy práce s poľom, so súborom a s funkciami (dotácia 0/6)
 
a. Statické jedno a viacrozmerné polia, ich definovanie a možnosti inicializácie
b. Formátovaný vstup a výstup pri práci so súborom
c. Definícia a deklarácia funkcií, rekurzívne funkcie

4. Algoritmy pre prácu vo viacrozmerných poliach (dotácia 0/6)
 
a. Operácie s maticami
b. Násobenie mtíc
c. Transponovanie matíc

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
41

A 36.6 %

B 14.6 %

C 22 %

D 9.8 %

E 17 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Furka (2020/2021 – Zimný semester)
M. Furka, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Kvasnica (2016/2017 – Zimný semester)
M. Kvasnica, B. Takács (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS