Kód predmetu:
N424Z6_4B
Názov predmetu:
Základy daňového systému
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Subjekt dane
Objekt dane
Základ dane
Sadzba dane
Doplnkové daňové náležitosti
Daňová sústava v SR
Nepriame dane - DPH a spotrebné dane
Priame dane – Daň z príjmov

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS