Kód predmetu:
N424Z6_4B
Názov predmetu:
Základy daňového systému
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč má vedomosti o problematike daňového systému. Získa základné informácie o riadení verejných financií a dopade daňových zákonov na podnikateľské rozhodovanie daňových subjektov. Dokáže pracovať s paragrafovým znením daňových zákonov SR a aplikovať daňové predpisy pri riešení praktických príkladov z daňovej problematiky a pri vypracovávaní daňových priznaní.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Subjekt dane
Objekt dane
Základ dane
Sadzba dane
Doplnkové daňové náležitosti
Daňová sústava v SR
Nepriame dane - DPH a spotrebné dane
Priame dane – Daň z príjmov

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HRČKA, Š. Daňové zákony 2014. Bratislava: Perex a.s. , 2014.
  • ĎURANA, R. Taxation in Europe 2013. Bratislava: IREF, 2013.
  • LENÁRTOVÁ, G. Daňové systémy. Bratislava : Ekonóm, 2004. 264 s. ISBN 80-225-1742-9.
Odporúčaná:
  • BARAN, D. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: STU, 2003.
  • HARUMOVÁ, A. Dane v teórii a v praxi. Bratislava: IURA EDITION, 2002.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Daňový systém sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 jednohodinových seminárov
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS