Kód predmetu:
N424Z6_4B
Názov predmetu:
Základy daňového systému
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 50 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 26 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomné testy.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč má vedomosti o problematike daňového systému. Získa základné informácie o riadení verejných financií a dopade daňových zákonov na podnikateľské rozhodovanie daňových subjektov. Dokáže pracovať s paragrafovým znením daňových zákonov SR a aplikovať daňové predpisy pri riešení praktických príkladov z daňovej problematiky a pri vypracovávaní daňových priznaní.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Subjekt dane
Objekt dane
Základ dane
Sadzba dane
Doplnkové daňové náležitosti
Daňová sústava v SR
Nepriame dane - DPH a spotrebné dane
Priame dane – Daň z príjmov

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HRČKA, Š. Daňové zákony 2014. Bratislava: Perex a.s. , 2014.
  • ĎURANA, R. Taxation in Europe 2013. Bratislava: IREF, 2013.
  • LENÁRTOVÁ, G. Daňové systémy. Bratislava : Ekonóm, 2004. 264 s. ISBN 80-225-1742-9.
Odporúčaná:
  • BARAN, D. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: STU, 2003.
  • HARUMOVÁ, A. Dane v teórii a v praxi. Bratislava: IURA EDITION, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Celkový počet hodnotených študentov:
45

A 48.9 %

B 22.2 %

C 26.7 %

D 2.2 %

E 0 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS