Kód predmetu:
N424P6_4B
Názov predmetu:
Prezentačné zručnosti
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické poznatky o príprave efektívnej prezentácie . Študent ovláda základy využitia nástrojov verbálnej komunikácie, neverbálnej komunikácie a vizualizácie a spôsoby zvládanie stresu pri prezentácii. Študent dokáže aplikovať tieto vedomostí pri príprave vlastných odborných prezentácií.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Fázy prípravy prezentácie..
Efektívna štruktúra prezentácie – úvod a záver prezentácie.
Štruktúra jadra odbornej prezentácie.
Verbálna stránka rečníckeho prejavu
jazykové výrazové prostriedky
zvuková stránka rečníckeho prejavu
Neverbálna stránka rečníckeho prejavu – reč tela.
Vizualizácia prejavu, zásady efektívneho využívania prezentačnej techniky
Špecifiká odbornej prezentácie.
Otázky a odpovede – príprava na odbornú diskusiu
Zvládanie stresu pri prezentácii
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha : Grada, 2008. 380 s.
  • BRUNO, T. – ADAMCZYK, G. Řeč těla: jak rozumět signálum řeči těla a cíleně je používat. Praha : Grada Publishing, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4592-3.
  • HELCL, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: osvědčené rady a příklady z praxe. Praha : Grada Publishing, 2013. 222 s. ISBN 978-80-247-4770-5.
  • KLAREL, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Prezentačné zručnosti sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 jednohodinových seminárov
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS