Kód predmetu:
N424P6_4B
Názov predmetu:
Prezentačné zručnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti vypracujú a prezentujú 3 samostatné prezentácie za 30 bodov. Na úspešnú obhajobu prejavov je potrebné získať minimálne 16 bodov. Písomná skúška je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje samostatné prezentácie aj písomnú skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické poznatky o príprave efektívnej prezentácie . Študent ovláda základy využitia nástrojov verbálnej komunikácie, neverbálnej komunikácie a vizualizácie a spôsoby zvládanie stresu pri prezentácii. Študent dokáže aplikovať tieto vedomostí pri príprave vlastných odborných prezentácií.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy. Fázy prípravy prezentácie..
Efektívna štruktúra prezentácie – úvod a záver prezentácie.
Štruktúra jadra odbornej prezentácie.
Verbálna stránka rečníckeho prejavu
jazykové výrazové prostriedky
zvuková stránka rečníckeho prejavu
Neverbálna stránka rečníckeho prejavu – reč tela.
Vizualizácia prejavu, zásady efektívneho využívania prezentačnej techniky
Špecifiká odbornej prezentácie.
Otázky a odpovede – príprava na odbornú diskusiu
Zvládanie stresu pri prezentácii
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha : Grada, 2008. 380 s.
  • BRUNO, T. – ADAMCZYK, G. Řeč těla: jak rozumět signálum řeči těla a cíleně je používat. Praha : Grada Publishing, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4592-3.
  • HELCL, Z. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách: osvědčené rady a příklady z praxe. Praha : Grada Publishing, 2013. 222 s. ISBN 978-80-247-4770-5.
  • KLAREL, M. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1808-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS