Kód predmetu:
N424P5_4B
Názov predmetu:
Personálny manažment
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Význam úlohy a ciele personálneho manažmentu.
2. Personálne plánovanie, analýza pracovných činností.
3. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov.
4. Hodnotenie, odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov.
5. Starostlivosť o pracovníkov a pracovné vzťahy.
6. Psychologické aspekty riadenia a pracovná motivácia.
7. Podniková kultúra.
8. Kontrola pracovníkov.
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci.
10. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu.
11.Strategické riadenie ľudských zdrojov.
12.Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
13.Riadenie ľudských zdrojov z hľadiska legislatívy SR.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS