Kód predmetu:
N424P5_4B
Názov predmetu:
Personálny manažment
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad a vedomosti z úloh a funkcií personálneho manažmentu, z práce manažéra a z oblasti štýlov riadenia. Dokáže pracovať s teóriou pracovnej motivácie, tvoriť osobnú kariéru.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Význam úlohy a ciele personálneho manažmentu.
2. Personálne plánovanie, analýza pracovných činností.
3. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov.
4. Hodnotenie, odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov.
5. Starostlivosť o pracovníkov a pracovné vzťahy.
6. Psychologické aspekty riadenia a pracovná motivácia.
7. Podniková kultúra.
8. Kontrola pracovníkov.
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci.
10. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu.
11.Strategické riadenie ľudských zdrojov.
12.Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
13.Riadenie ľudských zdrojov z hľadiska legislatívy SR.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HERZKA, P. – ZATROCHOVÁ, M. Possibilities and methods of increasing the effectiveness of company activities. In Human Potential Development: Search for Opportunities in the New EU States : Proceedings of the Seventh Annual International Scientific Conference, June 2-3 2010. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2010, s. 7. ISBN 978-9955-19-181-0.
  • HERZKA, P. – FUKSOVÁ, N. Proces pracovnej motivácie pracovníkov vo výrobných podnikoch. Process of the working motivation of employees in production companies. MANEKO Manažment a ekonomika podniku, s. 126–138.
  • HERZKA, P. – ZATROCHOVÁ, M. Program a riadenie kariéry zamestnancov na Slovensku. In ŠOSTRONEK, M. – BEREŠÍK, R. – TOMLAIN, J. Automated Control Systems for Industry 2011 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 24.-25.november 2011, Krakovany. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2011, s. 60–66. ISBN 978-80-8040-439-0.
  • HERZBERG, F.I.1987. One more time: How do you motivate employees?. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. 1987,Vol. 65 Issue 5, s. 109-120. Harvard Business Review, 1987. 15 s. ISSN 0017-8012.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet je zabezpečený len dvoma hodinami prednášok týždenne s možnosťou priamych konzultácií študentov v rámci prednášky.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS