Kód predmetu:
N424P4_4B
Názov predmetu:
Podnikové financie
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s jednotlivými segmentmi finančného trhu, oboznámi sa so základnými informáciami o princípoch a o fungovaní finančného trhu v trhovej ekonomike a využívaní produktov finančného trhu pre realizáciu finančných investícií. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa vedomosti a návyky, ktoré umožnia využiť nástroje finančného trhu v praxi riadenia podnikateľského subjektu
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika podnikových financií
Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
Základné kritériá finančného rozhodovania.
Charakteristika finančných zdrojov podniku
Vlastný kapitál podniku
Cudzí kapitál podniku
Financovanie dlhodobého majetku podniku
Financovanie obežného majetku podniku
Finančné plánovanie podniku
Finančné aspekty združovania podnikov
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
Odporúčaná:
  • BREALEY, R A. – MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. Praha : Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
  • ROSS, S A. – WESTERFIELD, R W. – JAFFE, J F. Corporate finance. Homewood : IRWIN, 1990. 833 s. ISBN 0-256-07917-X.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Podnikové financie sa realizuje formou prednášok a cvičení
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS