Kód predmetu:
N424P4_4B
Názov predmetu:
Podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešne absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovné: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s jednotlivými segmentmi finančného trhu, oboznámi sa so základnými informáciami o princípoch a o fungovaní finančného trhu v trhovej ekonomike a využívaní produktov finančného trhu pre realizáciu finančných investícií. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa vedomosti a návyky, ktoré umožnia využiť nástroje finančného trhu v praxi riadenia podnikateľského subjektu
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika podnikových financií
Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
Základné kritériá finančného rozhodovania.
Charakteristika finančných zdrojov podniku
Vlastný kapitál podniku
Cudzí kapitál podniku
Financovanie dlhodobého majetku podniku
Financovanie obežného majetku podniku
Finančné plánovanie podniku
Finančné aspekty združovania podnikov
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
Odporúčaná:
  • BREALEY, R A. – MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. Praha : Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
  • ROSS, S A. – WESTERFIELD, R W. – JAFFE, J F. Corporate finance. Homewood : IRWIN, 1990. 833 s. ISBN 0-256-07917-X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
46

A 43.5 %

B 6.5 %

C 30.4 %

D 4.3 %

E 15.3 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS