Kód predmetu:
N422M1_4B
Názov predmetu:
Modelovanie
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová, A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie, vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania procesov, prístupy k modelovaniu, typy matematických modelov. Statické a dynamické matematické modely základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie: zásobníkov kvapalín, zmiešavačov, rôznych typov výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov. Simulácia dynamických vlastností vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie v prostredí vhodného simulačného softvéru (MATLAB - Simulink).
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednášky, laboratórne cvičenie
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS