Kód predmetu:
N422M1_4B
Názov predmetu:
Modelovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
6
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy. Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Skúška je ústna. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 10%, protokoly zo zadaní s váhou 30% a písomku s váhou 30% s ústnu skúšku s váhou 30%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda princípy vytvárania matematických modelov základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie, vie využívať modely pre účely simulácie dynamických a statických vlastností procesov, vie pracovať s programovým prostredím Matlab - Simulink.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do modelovania procesov, prístupy k modelovaniu, typy matematických modelov. Statické a dynamické matematické modely základných typov procesov chemickej a potravinárskej technológie: zásobníkov kvapalín, zmiešavačov, rôznych typov výmenníkov tepla, prietokových chemických reaktorov. Simulácia dynamických vlastností vybraných procesov chemickej a potravinárskej technológie v prostredí vhodného simulačného softvéru (MATLAB - Simulink).
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • INGHAM, J. Chemical Engineering Dynamics: Modelling with PC Simulation. Weinheim : VCH, 1994. 701 s. ISBN 3-527-28577-6.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
111

A 7.2 %

B 34.2 %

C 35.1 %

D 17.1 %

E 3.6 %

FX 2.8 %

Vyučujúci:
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2020/2021 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2019/2020 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2018/2019 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2017/2018 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová, A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2016/2017 – Zimný semester)
A. Mészáros, A. Vasičkaninová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS