Kód predmetu:
A422P2_4I
Názov predmetu:
Pokročilé metódy strojového učenia
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Marián Gall, PhD.
Vyučujúci:
M. Gall (2022/2023 – Zimný semester)
M. Gall (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámili s pokročilými pojmami z teórie strojového učenia a umelej inteligencie, vedia aktívne použiť modely umelej inteligencie na riešenie klasifikačných problémov predovšetkým v oblasti predikcie na základe rôznych vstupných parametrov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Chollet, F. Deep Learning With Python. Manning Publications, 2017. 384 s. ISBN 9781617294433.
  • Raschka S., Mirjalili V. Python Machine Learning: Machine Learning and Deep Learning with Python, scikit-learn, and TensorFlow. Packt Publishing, 2017. 622 s. ISBN 1787125939.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: cvičenia 39h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (12h), príprava záverečného projektu (24h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečného projektu.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS