Kód predmetu:
A434K1_4I
Názov predmetu:
Kurz zimných športov v prírode
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 26 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť.
Výsledky vzdelávania:
Účastník nadobudne lyžiarske zručnosti a znalosti potrebné na vykonávanie rekreačného turistického lyžovania. Vie rozvíjať a zdokonaľovať pohybové a koordinačné schopnosti. Získa aktívny vzťah k lyžovaniu a zimným športom.
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Študenti si zabezpečujú svoju vlastnú výstroj.
Garant predmetu:
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie telesnej výchovy a športu
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS