Kód predmetu:
N433S0_4I
Názov predmetu:
Seminár z angličtiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
1
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra písomný test. Pre získanie zápočtu je potrebné získať 56% bodov v tomto teste.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent zručnosť čítania s porozumením a písania odborných článkov v anglickom jazyku, predovšetkým pre potreby diplomovej prace (a prípadných následných odborných publikácií) s dôrazom na správny preklad terminológie a spôsoby citácie.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Odporúčaná:
  • McCATHY M., O´DELL F.: Academic Vocabulary in USE,vCambridge University Press 2008. ISBN-13 978-0-521-68939-7
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
42

A 100.0 %

B 0 %

C %

D %

E %

FX %

Garant predmetu:
Ing. Marek Lelovský
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie jazykov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS