Kód predmetu:
N421L10_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenia z fyzikálnej chémie I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Erik Klein, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti z oblasti chemickej termodynamiky s dôrazom na kalorimetriu a fázové premeny jednozložkových a viaczložkových sústav. Pri práci v laboratóriu aplikuje poznatky získané v rámci prednášok a seminárov z fyzikálnej chémie.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Fyzikálna chémia I (N400F0_4B) alebo súbežne zapísané Fyzikálna chémia I (N400F0_4B)
Stručná osnova predmetu:
Refraktometria, polarimetria, stanovenie molárnej hmotnosti ľahko prchavých kvapalín, povrchové napätie kvapalín, viskozimetria, kalorimetrické stanovenie integrálnej rozpúšťacej entalpie, meranie tlaku nasýtenej pary, stanovenie fázovej rovnováhy v dvojzložkovej sústave kvapalina-para, kryoskopia, fyzikálno chemická analýza dvojzložkovej a trojzložkovej sústavy obmedzene rozpustných kvapalín.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Laboratórne cvičenie.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet po odovzdaní protokolov z predpísaných laboratórnych cvičení.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS