Kód predmetu:
42412_4B
Názov predmetu:
Základy všeobecnej ekonomickej teórie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS