Kód predmetu:
A422W1_4B
Názov predmetu:
Webové technológie II
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu si študenti osvojili vedomosti z návrhu webových informačných systémov. Študenti ovládajú základné princípy programovania PHP, MySQL. Zároveň študenti získali pokročilé znalosti z HTML, CSS a JavaScript. Majú znalosti zo základných princípov vývoja „full-stack“. Študenti sa naučili pracovať s modernými a aktuálnymi softvérovými balíkmi (frameworkmi) v PHP a JavaScript.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Základy práce s jazykom PHP Inštalácia vývojového prostredia Zobrazenie statického a dynamického obsahu vo webovom prehliadači Práca s PHP frameworkom Základy architektúry a filozofie frameworkov Inštalácia PHP frameworku Práca s PHP frameworkom, zobrazovanie dynamického obsahu pomocou HTML a CSS Základy databázového riešenia Vytvorenie databázy, definícia polí a záznamov SQL príkazy a zobrazovanie obsahu z databázy Prepojenie PHP frameworku a databázového riešenia Tvorba webových aplikácií v JavaScripte Dynamické zobrazovanie obsahu Prepojenie na PHP framework Tvorba full-stack webovej aplikácie Špecifikácie a architektúry informačných systémov Autentifikácia užívateľov, privátne a verejné adresy Jazykové mutácie Importy a exporty z databázy Priama výučba: prednášky 13h, cvičenia 39h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (24h), príprava záverečného projektu (24h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh po 25 bodov (spolu maximálne 50 bodov). Skúška je realizovaná formou vypracovania a obhajoby záverečného projektu. Študent môže za skúšku získať maximálne 50 bodov. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS