Kód predmetu:
A422W1_4B
Názov predmetu:
Webové technológie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach a prednáškach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečnej prezentácie.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu si študenti osvojili vedomosti z návrhu webových informačných systémov. Študenti ovládajú základné princípy programovania PHP, MySQL. Zároveň študenti získali pokročilé znalosti z HTML, CSS a JavaScript. Majú znalosti zo základných princípov vývoja „full-stack“. Študenti sa naučili pracovať s modernými a aktuálnymi softvérovými balíkmi (frameworkmi) v PHP a JavaScript.
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS