Kód predmetu:
A422V0_4B
Názov predmetu:
Vnorené systémy I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 3 bodovaných úloh alebo testov po 20 bodov (spolu maximálne 60 bodov). Zvyšných 40 bodov je udeľovaných za vypracovanie a obhajobu záverečného projektu.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu si študent osvojil základné vedomosti z fungovania elektronických platforiem mikroovládačov, senzorických obvodov a ovládania fyzikálnych systémov. Študent zároveň získal praktické zručnosti zo zapájania elektrických obvodov mikroovládačov a ich programovania. Študent po úspešnom absolvovaní predmetu vie pracovať s fyzikálnymi meracími a akčnými členmi, programovať riadiacu logiku na najnižšej úrovni, realizovať zber procesných dát a ich spracovanie.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MARGOLIS, M. Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects. Sebastopol: O´Reilly Media, 2013. 699 s. ISBN 978-1-449-31387-6.
Odporúčaná:
  • ZÁVODSKÝ, O. Programujeme AVR v jazyku C, 2012. (Online kniha - https://svetelektro.com/Download/avr_kniha.pdf)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
D. Dzurková (2022/2023 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS