Kód predmetu:
N400F0_4B
Názov predmetu:
Fyzikálna chémia I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
Skupenské stavy: ideálny a reálny plyn, stavové rovnice, kinetická teória ideálneho plynu
Chemická termodynamika: I. zákon termodynamiky, II. zákon termodynamiky, termodynamické potenciály, III. zákon termodynamiky
Termochémia: termochemické zákony, reakčné veličiny, závislosť reakčnej entalpie od teploty
Jednozložkové sústavy: fugacita a aktivita plynov, fázové premeny čistých látok
Viaczložkové a viacfázové sústavy: aktivity zložiek v roztokoch neelektrolytov, koligatívne vlastnosti, fázové diagramy, kondenzované sústavy
Chemické rovnováhy: reakčná izoterma, rovnovážne konštanty plynných, kvapalných a heterogénnych sústav, závislosť rovnovážnej konštanty od stavových veličín, výpočet rovnovážneho zloženia
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS