Kód predmetu:
N400F0_4B
Názov predmetu:
Fyzikálna chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Matematika I (N424M3_4B) a úspešne absolvované Fyzika I (N428F2_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Fyzikálna chémia I je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Priebežné hodnotenie je uskutočnené formou krátkych písomných testov vzťahujúcich sa k prebranému učivu na seminárnych cvičeniach. Krátke písomné testy sa píšu na každom seminárnom cvičení s výnimkou úvodného cvičenia. Úspešné vypracovanie testov v minimálnom rozsahu 50% je časťou podmienky účasti na skúške. Skúška je písomná a skladá sa dvoch častí, príkladovej a teoretickej. Počas semestra je možné urobiť príkladovú časť skúšky formou dvoch písomných testov skladajúcich sa z príkladov. V prípade úspešného absolvovania týchto testov sa skúška skladá len z teoretickej časti. Účasť na príkladovej časti skúšky počas semestra nie je povinná.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných zákonitostiach a pojmoch používaných na vysvetlenie a interpretáciu pozorovaní fyzikálnych a chemických vlastností hmoty. V prvej časti sa študenti naučia vlastnosti plynov a podstatná časť predmetu je venovaná základom chemickej termodynamiky, ktoré vyústia do štúdia rovnováh chemických reakcií.
Stručná osnova predmetu:
Skupenské stavy: ideálny a reálny plyn, stavové rovnice, kinetická teória ideálneho plynu
Chemická termodynamika: I. zákon termodynamiky, II. zákon termodynamiky, termodynamické potenciály, III. zákon termodynamiky
Termochémia: termochemické zákony, reakčné veličiny, závislosť reakčnej entalpie od teploty
Jednozložkové sústavy: fugacita a aktivita plynov, fázové premeny čistých látok
Viaczložkové a viacfázové sústavy: aktivity zložiek v roztokoch neelektrolytov, koligatívne vlastnosti, fázové diagramy, kondenzované sústavy
Chemické rovnováhy: reakčná izoterma, rovnovážne konštanty plynných, kvapalných a heterogénnych sústav, závislosť rovnovážnej konštanty od stavových veličín, výpočet rovnovážneho zloženia
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
  • ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.
  • BISKUPIČ, S. Fyzikálna chémia I. Bratislava : Alfa, 1991. 292 s. ISBN 80-05-00931-3.
  • BISKUPIČ, S. – KOVAŘÍK, P. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie I. Bratislava: STU v Bratislave, 1996. 152 s.
  • ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
  • LISÝ, M. – VALKO, L. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie. Bratislava : Alfa, 1979. 813 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
486

A 11.1 %

B 20 %

C 25.3 %

D 17.9 %

E 14.4 %

FX 11.3 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie fyzikálnej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS