Kód predmetu:
A422U4_4B
Názov predmetu:
Úvod do strojového učenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečného projektu.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním tohto predmetu študent získal základný prehľad metód strojového učenia. Zároveň nadobudol praktické zručnosti analýzy a grafickej interpretácie dát s využitím nástrojov programovacieho jazyka Python. Študent po úspešnom absolvovaní tohto predmetu vie vytvárať pokročilé modely regresie a klasifikácie rozličných dátových súborov.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • Guido, S.: Introduction to Machine Learning with Python, O'Reilly Media, Inc, USA, 2016, ISBN: 9781449369415
  • Chollet, F.: Deep Learning with Python, Manning Publications, 2017, ISBN: 1617294438
  • McKinney, W.: Python for Data Analysis, 2nd edition, O'Reilly Media, Inc, USA, 2017, ISBN: 9781491957660
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
K. Kiš (2023/2024 – Zimný semester)
K. Kiš (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS