Kód predmetu:
A422U3_4B
Názov predmetu:
Úvod do optimálneho a prediktívneho riadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach a prednáškach, vypracovanie priebežných úloh, a vykonanie skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získali základné vedomosti pri aplikácií optimalizácie v riadení procesov. Naučili sa zapísať problém optimálneho riadenia, naučili sa zapísať účelovú funkciu a ohraničenia optimalizačného problému pre rôzne problémy vychádzajúce z priemyselnej praxe, ako je optimálne riadenie pasterizačných jednotiek, chemických reaktorov, alebo fermentorov. Študenti sa naučili implementovať problémy optimálneho riadenia v prostredí Matlab.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
  • RAWLINGS, J B. – MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Kvasnica (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS