Kód predmetu:
A422U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do jazyka Julia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečného projektu.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy programovacieho jazyka Julia, vie používať jeho dátové typy, vie na vetvenie programu používať podmienky, ovláda pokročilé jazykové konštrukcie na tvorbu zoznamov a prácu so slovníkmi, vie pomocou programovacieho jazyka Julia pracovať so súbormi, funkciami, modulmi a knižnicami.
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS