Kód predmetu:
N414O5_4B
Názov predmetu:
Organická chémia I
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Štruktúra a väzbovosť v organických molekulách. (dotácia 2/2)
 
a. Iónová a kovalentná väzba.
b. Atómové, hybridizované a molekulové orbitály.
c. Elektrónové efekty.
d. Kinetika a termodynamika organických reakcií.

2. Alkány a cykloalkány. (dotácia 4/4)
 
a. Štruktúra a fyzikálne vlastnosti alkánov.
b. Substitučné radikálové reakcie alkánov a stabilita radikálov.
c. Konformačná analýza alkánov a cykloalkánov.
d. Konštitučná izoméria a stereoizoméria. Enantioméry, diastereoizoméry, absolútna konfigurácia a Fischerova projekcia.

3. Nenasýtené uhľovodíky. (dotácia 6/6)
 
a. Štruktúra, fyzikálne vlastnosti a reaktivita alkénov.Elektrofilné a radikálové adície. Regioselektivita a stereoselektivita adícií.
b. Diény, delokalizované elektrónové systémy a konjugačná energia.
c. přesun řádku tabulky ve směru šipky Diény, delokalizované elektrónové systémy a konjugačná energia.
Elektrofilné adičné reakcie butadiénu, kinetická a termodynamická kontrola reakcie. Stereoselektivita cykloadičných reakcií.
d. Štruktúra alkínov, regioselektivita a stereoselektivita adícií.
Acidobázické reakcie terminálnych alkínov.

4. Aromatické zlúčeniny. (dotácia 4/4)
 
a. Aromatickosť a štruktúra benzénu.
b. Elektrofilné substitučné reakcie benzénu.
c. Vplyv substituenta na benzénovom jadre na rýchlosť a regioselektivitu reakcie.
d. Reakcie substituentov na benzénovom jadre.

5. Halogénderiváty. (dotácia 4/4)
 
a. Štruktúra a reaktivita halogénderivátov.
b. Mechanizmy a stereochémia nukleofilných substitučných reakcií. Vplyv štruktúry substrátu a reakčných podmienok na priebeh reakcie.
c. Eliminačné reakcie E1 a E2.
d. Štruktúra a reakcie organokovových zlúčenín Mg. Li, Zn a Cu.

6. Hydroxyderiváty. (dotácia 6/6)
 
a. Štruktúra a fyzikálne vlastnosti alkoholov.
b. Substitučné a eliminačné reakcie alkoholov, nukleofilné prešmyky.
c. Štruktúra a reakcie fenolu.
d. Príprava éterov a ich reaktivita.
e. Sírne analógy alkoholov a éterov.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS