Kód predmetu:
N414O5_4B
Názov predmetu:
Organická chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov reakcií organických zlúčenín na báze mechanizmov organických reakcií a ich úloha v prírode a technologickej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra a väzbovosť v organických molekulách. (dotácia 2/2)
 
a. Iónová a kovalentná väzba.
b. Atómové, hybridizované a molekulové orbitály.
c. Elektrónové efekty.
d. Kinetika a termodynamika organických reakcií.

2. Alkány a cykloalkány. (dotácia 4/4)
 
a. Štruktúra a fyzikálne vlastnosti alkánov.
b. Substitučné radikálové reakcie alkánov a stabilita radikálov.
c. Konformačná analýza alkánov a cykloalkánov.
d. Konštitučná izoméria a stereoizoméria. Enantioméry, diastereoizoméry, absolútna konfigurácia a Fischerova projekcia.

3. Nenasýtené uhľovodíky. (dotácia 6/6)
 
a. Štruktúra, fyzikálne vlastnosti a reaktivita alkénov.Elektrofilné a radikálové adície. Regioselektivita a stereoselektivita adícií.
b. Diény, delokalizované elektrónové systémy a konjugačná energia.
c. přesun řádku tabulky ve směru šipky Diény, delokalizované elektrónové systémy a konjugačná energia.
Elektrofilné adičné reakcie butadiénu, kinetická a termodynamická kontrola reakcie. Stereoselektivita cykloadičných reakcií.
d. Štruktúra alkínov, regioselektivita a stereoselektivita adícií.
Acidobázické reakcie terminálnych alkínov.

4. Aromatické zlúčeniny. (dotácia 4/4)
 
a. Aromatickosť a štruktúra benzénu.
b. Elektrofilné substitučné reakcie benzénu.
c. Vplyv substituenta na benzénovom jadre na rýchlosť a regioselektivitu reakcie.
d. Reakcie substituentov na benzénovom jadre.

5. Halogénderiváty. (dotácia 4/4)
 
a. Štruktúra a reaktivita halogénderivátov.
b. Mechanizmy a stereochémia nukleofilných substitučných reakcií. Vplyv štruktúry substrátu a reakčných podmienok na priebeh reakcie.
c. Eliminačné reakcie E1 a E2.
d. Štruktúra a reakcie organokovových zlúčenín Mg. Li, Zn a Cu.

6. Hydroxyderiváty. (dotácia 6/6)
 
a. Štruktúra a fyzikálne vlastnosti alkoholov.
b. Substitučné a eliminačné reakcie alkoholov, nukleofilné prešmyky.
c. Štruktúra a reakcie fenolu.
d. Príprava éterov a ich reaktivita.
e. Sírne analógy alkoholov a éterov.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MCMURRY, J. Organická chemie. Brno: VUTIUM, 2007. 1176 s. ISBN 80-214-3291-8.
  • MCMURRY, S. Studijní příručka a řešené příklady k českému vydání učebnice John McMurry: Organická chemie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2009. 725 s. ISBN 978-80-7080-703-1.
  • SCHORE, N E. – VOLLHARDT, K P C. Organic Chemistry. Structure and Function. New York: W. H. Freeman and Co., 1999. 1208 s. ISBN 0-7167-2721-8.
  • SCHORE, N E. Study Guide and Solutions Manual for Organic Chemistry. New York : W.H.Freeman, 1999. 461 s. ISBN 0-7167-3165-7.
  • KOVÁČ, J. – KOVÁČ, Š. – FIŠERA, Ľ. Organická chémia I.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 273 s. ISBN 80-227-0247-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia v študijnom programe Biotechnológia
Celkový počet hodnotených študentov:
472

A 7.2 %

B 7.6 %

C 15.7 %

D 21.2 %

E 41.5 %

FX 6.8 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie organickej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS