Kód predmetu:
A422S1_4B
Názov predmetu:
Skupinový projekt
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
P. Bakaráč, J. Oravec (2023/2024 – Zimný semester)
P. Bakaráč, J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
M. Fikar, J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent pochopí a aplikuje metódy a techniky riešenia technických problémov v kolektíve, pričom si osvojí aj mäkké zručnosti ako deľba práce, synchronizácia medzi viacerými členmi kolektívu a skupinová zodpovednosť za výsledok a prezentácia výsledkov projektu. Študent vie efektívne organizovať svoju prácu tak pri rešpektovaní časového plánu riešenia projektu viacerými riešiteľmi. Pozná a vie používať rôzne typy softvérových nástrojov na plánovanie tímového projektu a sledovanie progresu. Pozná a vie používať kolaboratívne softvérové platformy na výmenu súborov a udržiavanie dokumentácie k projektu. Študent ovláda techniky efektívnej komunikácie čiastkových a finálnych výsledkov projektu, pričom výsledky svojej práce vie priebežne dokumentovať. Využíva moderné prístupy k plánovaniu založené na šprintoch.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Metódy a kritériá hodnotenia:
Priebežná kontrola plnenia úloh v rámci zadanej témy. Predmet je ukončený obhajobou vypracovaného projektu. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS