Kód predmetu:
A422S2_4B
Názov predmetu:
Semestrálny projekt
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS