Kód predmetu:
A422P0_4B
Názov predmetu:
Programovanie I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh, príprava a obhajoba záverečného projektu.
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy programovacieho jazyka Python, vie používať jeho dátové typy, vie na vetvenie programu používať podmienky, ovláda pokročilé jazykové konštrukcie na tvorbu zoznamov a prácu so slovníkmi, vie pomocou programovacieho jazyka Python pracovať so súbormi, funkciami, modulmi a knižnicami.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • KVASNICA, M. Elektronický učebný text a materiály pre predmety Programovanie 1 a Programovanie 2. 154 strán, ISBN: 978-80-8208-053-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
R. Kohút (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS