Kód predmetu:
A422P3_4B
Názov predmetu:
Priemyselné technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas laboratórnych cvičení študent vyrieši zadané praktické úlohy. Úlohy sú hodnotené. Výsledná známka sa určí podľa pravidiel stanovených v študijnom poriadku STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent získal základné znalosti o priemyselných technológiách používaných na všetkých stupňoch „Pyramídy automatizácie“ od vrcholu riadenia podniku až po posledný merací člen na výrobnej linke. Naučil sa používať niektoré z nich na reálnych úlohách.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
 • BOLOZ, M. – VALO, R. Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic. Bachelor thesis. 2016.
 • KIŠ, K. – VALO, R. Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice. Bachelor thesis. 2017.
 • JAROŠ, B. – VALO, R. Hydraulická sústava uDAQ28/3H z pohľadu priemyselného riadenia. Bachelor thesis. 2015.
 • LACKOVÁ, Z. – VALO, R. Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia. Bachelor thesis. 2015.
 • PANGHYOVÁ, L. – VALO, R. Laboratórny výmenník tepla LTR 700 z pohľadu priemyselného riadenia. Bachelor thesis. 2015.
 • KAMENICKÝ, A. – VALO, R. Tepelno-optická sústava uDAQ28-LT z pohľadu priemyselného riadenia. Bachelor thesis. 2015.
 • SIEMENS, A. Automation Systems.  [online]. 2014. URL: http://www.automation.siemens.com.
 • KUKLA, V. – VALO, R. Laboratórny experiment DTS200: Tri zásobníky kapaliny z pohľadu priemyselného riadenia. Diploma thesis. 2015.
Odporúčaná:
 • ControlSystem, s.r.o. Vzdialená správa PLC – videotutoriály URL: https://www.controlsystem.sk/support/vzdialena-sprava-plc-videotutorialy
 • MICROSYS, Ltd. Set of materials about SCADA system Promotic [online]. 2020. URL: https://www.promotic.eu/en/pmdoc/Directions/Directions.htm
 • MICROSYS, spol. s r.o. Súbor materiálov pre SCADA systém Promotic [online]. 2020. URL: https://www.promotic.eu/cz/pmdoc/Directions/Directions.htm
 • Official B&R automation webside URL: https://www.br-automation.com/en/
 • Official WinCC open architecture developer webside URL: http://www.etm.at/
 • Official WinCC open architecture webside URL: https://www.winccoa.com/
 • Valo R. Spomienky na staré FOXBORO - Memories on old FOXBORO URL: https://odysee.com/@foxboro:4
 • Valo R. Spomienky na staršie B&R automation studio - Memories of an older B&R automation studio URL: https://odysee.com/@BandR:b
 • Valo R. Spomienky na WinCC oa 3.15 - Tvorba HMI pre sústavu troch zásobníkov - Memories from WinCC oa 3.15 - Making of HMI for a three tanks system URL: https://odysee.com/@WinCCoa:a
 • Whole documentation for EWON industrial accessories https://www.ewon.biz/technical-support/pages/all-documents
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS