Kód predmetu:
N424Z7_4B
Názov predmetu:
Základy finančnej gramotnosti
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Vyučujúci:
M. Zatrochová (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent bude zapojený do programu finančnej gramotnosti, kde po ukončení predmetu zvládne základy z oblasti riadenia financií, používania peňazí a cenných papierov. Študent sa naučí pracovať zo základnými úverovými produktmi, pochopí fungovanie bankového systému a oblasti poistenia.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Peniaze ako všeobecné platidlo.
Príjmy a výdavky.
Riadenie osobných financií.
Riadenie podnikových financií.
Ako fungujú banky.
Bankové nástroje.
Moderné bankové nástroje.
Ako a čím platíme.
Cenné papiere – niečo iné ako peniaze.
Zadĺžiť sa rozumne.
Úverové produkty.
Životné istoty a riziká.
Praktická aplikácia – použitie online učebnice.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
  • ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 79 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
  • ŽIBRITOVÁ, K. online ucebnica ekonómie.  [online]. 2013. URL: http://www.vzdelavanie.jasr.sk.
  • LITERACY, F. Financial literacy.  [online]. 2013. URL: http://www.alison.com/financial literacy.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Základy finančnej gramotnosti sa realizuje formou 13 hodinových prednášok a 13 hodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Študenti budú v priebehu semestra vypracovávať otázky a úlohy v online učebnici. V závere absolvujú výstupný test a ústnu skúšku.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS