Kód predmetu:
N424Z7_4B
Názov predmetu:
Základy finančnej gramotnosti
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študenti absolvujú v priebehu semestra 2 testy vstupný a výstupný po 15 bodov. Na získanie hodnotenia je potrebné získať minimálne 55 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent bude zapojený do programu finančnej gramotnosti, kde po ukončení predmetu zvládne základy z oblasti riadenia financií, používania peňazí a cenných papierov. Študent sa naučí pracovať zo základnými úverovými produktmi, pochopí fungovanie bankového systému a oblasti poistenia.
Stručná osnova predmetu:
Peniaze ako všeobecné platidlo.
Príjmy a výdavky.
Riadenie osobných financií.
Riadenie podnikových financií.
Ako fungujú banky.
Bankové nástroje.
Moderné bankové nástroje.
Ako a čím platíme.
Cenné papiere – niečo iné ako peniaze.
Zadĺžiť sa rozumne.
Úverové produkty.
Životné istoty a riziká.
Praktická aplikácia – použitie online učebnice.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BONDAREVA, I. – ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.
  • ZATROCHOVÁ, M. Vybrané kapitoly z finančného trhu. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 79 s. ISBN 978-80-227-3566-7.
  • ŽIBRITOVÁ, K. online ucebnica ekonómie.  [online]. 2013. URL: http://www.vzdelavanie.jasr.sk.
  • LITERACY, F. Financial literacy.  [online]. 2013. URL: http://www.alison.com/financial literacy.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
162

A 40.7 %

B 30.2 %

C 16.7 %

D 8 %

E 2.5 %

FX 1.9 %

Vyučujúci:
M. Zatrochová (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS