Kód predmetu:
A422P5_4B
Názov predmetu:
Prezentačné zručnosti I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.
Vyučujúci:
M. Horváthová, M. Horváthová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Horváthová (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základné znalosti potrebné na prípravu typograficky kvalitnej záverečnej práce, ako aj pri príprave posterov, prezentácií a infografík. Osvoja si základné princípy tvorby prezentácií s technickým a vedeckým obsahom. Absolvovaním predmetu sa študenti sa naučili zapisovať text, rovnice, exportovať grafy z Matlabu a tvoriť diagramy do prezentácií. Študenti sa naučia pracovať so softvérovými nástrojmi MS Word, MS PowerPoint. Študenti sa naučia prezentovať pred publikom, čo prispeje k rozvíjaniu mäkkých zručností.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: cvičenia 26h Nepriama výučba: príprava na cvičenia (13h), domáca práca so softvérmi (13h), príprava záverečnej prezentácie (23h)
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie predmetu je založené na priebežnej práci počas semestra (50%) a vypracovaní záverečného projektu (50%). Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS