Kód predmetu:
A422N3_4B
Názov predmetu:
Nástroje technických výpočtov IV
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámili so základmi štatistiky, naučili sa triediť, spracovať a štatisticky analyzovať jednorozmerné a viacrozmerné dátové súbory, vedia zvoliť vhodnú štatistickú metódu pre vyriešenie konkrétnej úlohy a aplikovať metódu na dátový súbor pomocou programovacieho jazyka R a softvéru R Studio.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.
Odporúčaná:
  • SCHMULLER, J. Statistical Analysis with R For Dummies. Wiley, 2017. 438 s. ISBN 978-1-119-33706-5.
  • WITTE, R.S. – WITTE, J.S. Statistics. Wiley, 2017. 480 s. ISBN 978-1-119-25451-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS