Kód predmetu:
N422M0_4B
Názov predmetu:
Matlab - pokročilé techniky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
M. Furka (2019/2020 – Zimný semester)
J. Števek (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania signálu, návrhu riadiacich algoritmov riadenia, testovania a merania. Vie analyzovať dáta, vyvíjať algoritmy, a vytvárať modely a aplikácie. Študent vie vytvárať aplikácie s využitím grafického užívateľského rozhrania
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie základov MATLABu
Základná architektúra MATLABu
Funkcie I 
Funkcie II – krokovanie (ladenie) funkcií
Funkcie III
Funkcie pre prácu s údajmi
Symbolický toolbox
Úvod do objektovo orientovaného programovania
Objektová grafika
GUIDE – grafické prostredie MATLABu
Nízkoúrovňový vstup a výstup
HTTP MATLAB Web Server I 
HTTP MATLAB Web Server II
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
  • KOZÁK, Š. – KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
  • DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
  • GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Matlab – pokročilé techniky sa realizuje formou 13 jednohodinových prednášok a 13 jednohodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS