Kód predmetu:
N422M0_4B
Názov predmetu:
Matlab - pokročilé techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať MATLAB pre celý rad aplikácií, vrátane spracovania signálu, návrhu riadiacich algoritmov riadenia, testovania a merania. Vie analyzovať dáta, vyvíjať algoritmy, a vytvárať modely a aplikácie. Študent vie vytvárať aplikácie s využitím grafického užívateľského rozhrania
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie základov MATLABu
Základná architektúra MATLABu
Funkcie I 
Funkcie II – krokovanie (ladenie) funkcií
Funkcie III
Funkcie pre prácu s údajmi
Symbolický toolbox
Úvod do objektovo orientovaného programovania
Objektová grafika
GUIDE – grafické prostredie MATLABu
Nízkoúrovňový vstup a výstup
HTTP MATLAB Web Server I 
HTTP MATLAB Web Server II
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • DUFFY, D. Advanced Engineering Mathematics with MATLAB. Chapman and Hall, 2003. 818 s. ISBN 1-58488-349-9.
  • KOZÁK, Š. – KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
  • DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
  • GILAT, A. MATLAB: An Introduction with Applications. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774: John Wiley & Sons, Inc., 2011. 432 s. ISBN 978-1-11813-662-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
17

A 23.5 %

B 23.5 %

C 0 %

D 5.9 %

E 47.1 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Furka (2019/2020 – Zimný semester)
J. Števek (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS