Kód predmetu:
A422N1_4B
Názov predmetu:
Nástroje technických výpočtov II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Vyučujúci:
R. Kohút (2022/2023 – Zimný semester)
R. Kohút (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent vie používať programové prostredie MATLAB/Simulink pre celý rad praktických aplikácií slúžiacich na modelovanie a simulovanie dynamických dejov. Študent pozná základné ovládanie užívateľského prostredia, vyhľadávanie blokov a práca s knižnicou, konštrukcia rozvetvených simulačných schém, torba podsystémov, vlastných blokov, editovanie masiek, nastavenie vlastností simulačného prostredia a riešiteľa, ako aj exportovanie vytvorených simulačných schém.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • DUŠEK, F. Matlab a Simulink úvod do používání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. 146 s. ISBN 80-7194-273-1.
  • KOZÁK, Š. - KAJAN, S. MATLAB - Simulink I. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 125 s. ISBN 80-227-1213-2.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: • laboratórne cvičenia – 26 h Nepriama výučba: • príprava na cvičenia (štúdium literatúry, výpočty) – 15 hodín • príprava na písomné práce – 15 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia z 2 písomných testov za 100 bodov, každý za 50%. Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS