Kód predmetu:
N423M2_4B
Názov predmetu:
Materiálové bilancie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS