Kód predmetu:
A422L0_4B
Názov predmetu:
Logické riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie úspešnosti študentov je založené na bodovacom systéme, pričom študent môže absolvovaním všetkých aktivít predmetu získať maximálne 100 bodov. Priebežné hodnotenie vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 10 krátkych vstupných testov po 2 bodoch (spolu 20 bodov) a dvoch zadaní po 15 bodov (spolu 30 bodov). Krátke testy sú realizované vždy na začiatku cvičenia, počínajúc 3. týždňom. Skúška je realizovaná formou vypracovania a obhajoby záverečného projektu. Študent môže za skúšku získať maximálne 50 bodov. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študenti získali základné znalosti z návrhu a implementácie logického riadenia. Vedia zapisovať a čítať logické výrazy, zostavovať logiku riadenia pomocou stavových diagramov konečných automatov a programovo ju implementovať v prostredí Stateflow. Študenti ovládajú techniky programovania programovateľných logických regulátorov (PLC), vedia vytvárať rebríkové diagramy, narábať s pamäťou PLC a dokážu navrhovať efektívne fungujúce programy pre logické riadenie.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • JOHN, K. - TIEGELKAMP, M. IEC 61131-3: Programming industrial automation systems. Berlin : Springer Verlag, 2001. 376 p. ISBN 3-540-67752-6.
  • MANDADO, E. - MARCOS, J. - PERÉZ, S A. Programmable logic devices and logic controllers. London : Prentice Hall, 1996. 373 p. ISBN 0-13-150749-4.
  • WARNOCK, I G. Programmable controllers: Operation and application. New York : Prentice Hall, 1988. 447 p. ISBN 0-13-730037-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Kalúz, R. Valo (2022/2023 – Zimný semester)
M. Kalúz, R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS