Kód predmetu:
N422Z3_4B
Názov predmetu:
Základy elektrotechniky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Vyučujúci:
R. Valo (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedmosti o elekrických obvodoch a ich jednotlivých prvkoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektricých obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získa prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocu elektrikých obvodov a ich spracovní, resp. úprave a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Elektrické obvody - napätie, prúd
Elektrické obvody - pasívne prvky
Elektrické obvody - aktívne prvky
Analýza elektrických obvodov
Meranie elektrických obvodov
Prenos signálu - informácie
Spracovanie signálov
Úprava signálu
Meranie elektrických signálov - priebehov
Senzory neelektrických veličín
Prepájanie senzozrov a riadiacich prvkov
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Základy elektrotechniky sa realizuje formou 13 dvojhodinových cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
samostatná práca s klasifikovaným zápočtom
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS