Kód predmetu:
N422Z3_4B
Názov predmetu:
Základy elektrotechniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie cvičení a splnenie jednoduchého praktického testu na záverečnom cvičení. Na úspešné absolvovanie testu je potrebných v súčte minimálne 56 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedmosti o elekrických obvodoch a ich jednotlivých prvkoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektricých obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získa prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocu elektrikých obvodov a ich spracovní, resp. úprave a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov.
Stručná osnova predmetu:
Elektrické obvody - napätie, prúd
Elektrické obvody - pasívne prvky
Elektrické obvody - aktívne prvky
Analýza elektrických obvodov
Meranie elektrických obvodov
Prenos signálu - informácie
Spracovanie signálov
Úprava signálu
Meranie elektrických signálov - priebehov
Senzory neelektrických veličín
Prepájanie senzozrov a riadiacich prvkov
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
16

A 62.5 %

B 6.3 %

C 0 %

D 18.8 %

E 12.4 %

FX 0 %

Vyučujúci:
R. Valo (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
R. Valo (2016/2017 – Zimný semester)
R. Valo (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Richard Valo, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS