Kód predmetu:
A422K0_4B
Názov predmetu:
Kombinatorické metódy v chémii a biochémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Matematika I (N424M3_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na prednáškach a cvičeniach, vypracovanie priebežných úloh a testov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má zručnosti v matematických metódach výpočtu topologických veličín molekúl a iných diskrétnych sieťových štruktúr. Má skúsenosti s metódami a nástrojmi analýzy reálnych sietí. Rozumie interpretácii osvojených pojmov a vedomostí v chémii, biochémii, genomike a proteomike.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • J. Nosek a kol.:Genomika, CreateSpace, 2013
  • N. Trinajstić: Chemical Graph Theory, CRC Press, 1992 (2nd Edition)
  • P. E. C. Compeau a kol.: How to apply de Bruijn graphs to genome assembly, Nature Biotechnology, 29(11), 2011, 987-991
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS