Kód predmetu:
A422I1_4B
Názov predmetu:
Informatika II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
R. Valo (2022/2023 – Zimný semester)
R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS