Kód predmetu:
A422I0_4B
Názov predmetu:
Informatika I
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
J. Holaza (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o princípe práce s osobnými počítačmi a funkcionalite laboratórnych informačných systémov. Bude mať zručnosti, potrebné pre analyzovanie experimentálnych údajov pomocou tabuľkového procesora. Na vypracovanie takejto analýzy bude schopný použiť funkcie, diagramy a konštrukcie pre spracovanie údajov. Študent bude mať zručnosti, potrebné pre písanie akademických dokumentov v textovom editore. Bude schopný vytvárať dokumenty v grafickom a prezentačnom softvéri.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • LibreOffice [online], 2021, URL: https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/
  • MICROSOFT, C. Technická podpora pre Office. [online]. 2014. URL: http://office.microsoft.com/sk-sk/support/.
Plánované vzdelávacie aktivity:
laboratórne cvičenia Priama výučba: laboratórne cvičenia 26 h Nepriama výučba: príprava na laboratórne cvičenia (štúdium literatúry) – 20 hodín spracovanie zadaní – 20 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia zadaní z laboratórnych cvičení (100% celkovej známky) Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS