Kód predmetu:
A422I0_4B
Názov predmetu:
Informatika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 zadania za 100 bodov, každý za 50%. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o princípe práce s osobnými počítačmi a funkcionalite laboratórnych informačných systémov. Bude mať zručnosti, potrebné pre analyzovanie experimentálnych údajov pomocou tabuľkového procesora. Na vypracovanie takejto analýzy bude schopný použiť funkcie, diagramy a konštrukcie pre spracovanie údajov. Študent bude mať zručnosti, potrebné pre písanie akademických dokumentov v textovom editore. Bude schopný vytvárať dokumenty v grafickom a prezentačnom softvéri.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • LibreOffice [online], 2021, URL: https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/
  • MICROSOFT, C. Technická podpora pre Office. [online]. 2014. URL: http://office.microsoft.com/sk-sk/support/.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Baumgartner, M. Gall, P. Jánoš (2023/2024 – Zimný semester)
J. Holaza (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
15. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS